+ 34 981 508 142

630 069 637


Aplicación da guía EFSA sobre o risco dos pesticias nas abellas

A Coordinadora Europea de Apicultura Bee Life está facendo unha campaña para reclamar ós gobernos da Unión Europea a aplicación da Guía EFSA da Axencia Europea de Seguridade Alimentaria.

Esta guía establece un novo protocolo para a avaliación de riscos dos praguicidas sobre as abellas na Unión Europea e será tratado na próxima reunión do SCOFCAH (Comité Permanente da Cadea Alimentaria e de Sanidade Animal) o 20 de marzo.

AGA, entre outras asociacións que forman parte de Bee Life, apoia esta campaña e enviou esta semana unha carta dirixida á Ministra de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente do Goberno de España, na que solicita que España defenda a aplicación deste novo protocolo co fin de garantir a seguridade das abellas, os polinizadores e de todos nós.

 

A Dña. Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente do Goberno de España

Apoio a Guía EFSA sobre a avaliación do risco dos pesticidas nas abellas

Estimada Ministra Isabel García Tejerina,

O 20 de marzo 2015 os delegados españois van participar nunha reunión SCOFCAH na UE para decidir sobre a aplicación ou non da Guía EFSA para a avaliación do risco dos pesticidas nas abellas. Varios estados membros resístense á aplicación da Guía, atrasando a súa aplicación a nivel da UE.

AGA, Asociación Galega de Apicultura, quere aproveitar esta oportunidade decisiva para explicar por que España debe defender política e científicamente a orientación EFSA e impedir a moderación na súa aplicación.

(1) A Guía EFSA sobre as abellas é na actualidade a única ferramenta científica adaptada para facer cumprir axeitadamente o marco xurídico da UE en vigor.

A Guía da EFSA é o resultado dun proceso científico exhaustivo e independente desenvolvido dende o ano 2011. Ademais, organizáronse diversas consultas públicas para enriquecer o documento, polo que o proceso foi non só científico, senón tamén transparente e democrático. O protocolo proposto é actualmente a única metodoloxía dispoñible para a avaliación do risco adaptada para cumprir co marco legal vixente.

En efecto, o Regulamento (CE) non 1107/2009 (Anexo II, 3.8.3) determina como criterios aprobados os seguintes:

Só se aprobará unha substancia activa, un protector ou un sinerxista se, tras unha axeitada avaliación do risco, sobre a base de directrices de ensaio acordadas a escala comunitaria ou internacional, se establece que o uso nas condicións propostas de produtos fitosanitarios que conteñan esa substancia activa, ese protector ou ese sinerxista:

- levará consigo unha exposición insignificante para as abellas, ou

- non terá efectos agudos ou crónicos inaceptables para a supervivencia e o desenvolvemento da colonia, tendo en conta os efectos sobre as larvas das abellas e sobre o comportamento das abellas. "

Ademais, os requisitos de datos para a autorización das substancias activas e os produtos fitosanitarios están tamén legalmente definidos polo Regulamento da Comisión (UE) n.º 283/2013 e n.º 284/2013, respectivamente. Estes requisitos inclúen: Toxicidade aguda (oral e de contacto), toxicidade crónica, efectos no desenvolvemento das abellas e outras etapas da vida da abella, efectos subletais (como efectos no comportamento e reprodutivos) nas abellas e nas colonias. Os anexos de ambas as dúas regulacións (punto 8.3.1 do Regulamento (UE) 283/2013 e no parágrafo 10.3 do Regulamento (UE) 284/2013) especifican as necesidades para avaliar o risco dos praguicidas e os seus metabolitos en néctar, pole e auga, incluíndo a gutación, o po e a deriva no caso de tratamento de sementes, etc.

Ata a data, non existe ningunha outra Guía para a avaliación do risco de praguicidas nas abellas á parte da proposta pola EFSA que inclúe todas estas vías de exposición e os parámetros toxicolóxicos.

Ademais, a Guía EFSA é a única metodoloxía capaz de avaliar axeitadamente os riscos que supoñen os praguicidas con propiedades sistémicas. Ten en conta os parámetros máis importantes cando se trata de pesticidas sistémicos e abellas:

. A multiplicación das fontes de exposición: os polinizadores están expostos a pesticidas sistémicos e os seus metabolitos a través da súa alimentación (pole, néctar, mielato) as augas que beben (auga de gutación, augas superficiais...) e os seus hábitats (a terra onde viven, o aire que respiran, etc.).

. A exposición prolongada no tempo, incrementando a exposición crónica dos polinizadores e outros organismos vivos.

. Efectos en diferentes etapas da vida dependendo da súa bioloxía e nutrición, así como outros trazos que poden afectar a supervivencia e o desenvolvemento da colonia.

(2) Ferramentas dispoñibles para facilitar a posta en práctica de orientación EFSA

A avaliación de riscos dos pesticidas nas abellas require un mínimo de coñecemento sobre a bioloxía das abellas e o destino dos pesticidas no medio. Certamente a Guía EFSA mostra unha imaxe toxicolóxica máis completa dos posibles efectos dos pesticidas nas abellas. Non obstante, como se mencionou anteriormente, a información adicional incluída non é unha iniciativa da EFSA, pero imponse polo marco legal.

Ademais, o enfoque de avaliación de riscos e principios seguen sendo os mesmos que no pasado. E por primeira vez, a EFSA fixo ferramentas dispoñibles para a avaliación do risco dos pesticidas nas abellas co fin de simplificar a implementación da Guía. Ademais, organizouse xa a formación aos avaliadores de riscos e os xestores e podería continuar organizándose no futuro.

En conclusión, non hai ningunha dúbida sobre o feito de que a EFSA propuxo unha metodoloxía aplicable con base científica para a avaliación do risco dos pesticidas nas abellas. A Guía proposta integra os criterios de aprobación e os requisitos de información establecidos pola lexislación da UE. Co fin de garantir a seguridade das abellas, os polinizadores e de todos nós, instámolo a apoiar a orientación da EFSA sobre as abellas.

Quedamos á súa disposición para calquera información adicional. Esperamos ver o seu apoio positivo á Comisión Europea sobre este tema específico.

Bee Life - Coordinadora Europea de Apicultura

AGA - Asociación Galega de Apicultura


Os que estean interesados en sumarse a esta campaña poden poñerse en contacto con AGA no email agapicultura@gmail.com.


Voltar