+ 34 981 508 142

ASÓCIATE

 

inscrición como socio/a de AGA: 50 € / Ano

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos persoais recabados conforme ó previsto na LOPD serán incluidos nun ficheiro denominado SOCIOS que se atopa debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos e cuia finalidade é “o tratamento dos datos persoais dos socios e socias necesarios para o correcto funcionamento da asociación”.

Os seus datos persoais poderán ser cedidos, sempre que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade da asociación, ás seguintes organizacións: a “bancos, caixas de aforros e caixas rurais; Mapfre España Compañía de Seguros e Reaseguros SA; Xunta de Galicia; Impacta SL”.

Pode exercitar os seus dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN E/OU CANCELACIÓN mediante escrito dirixido a ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA. COSTA DE SAN MARCOS Nº 7 BAIXO CP 15890-SANTIAGO DE COMPOSTELA acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto documento que acredite a súa debida identidade.

 

 

FORMA DE PAGO